Razvrščanje izobrazb v Sloveniji v razmerju do mednarodnih referenčnih klasifikacijskih orodij
Tatjana Plevnik

Povzetek:  V prispevku predstavimo mednarodna orodja za primerjavo nacionalnih sistemov izobraževanja. Poudarek je na referenčnih orodjih za razvrščanje izobraževanja in kvalifikacij, katerih uporaba je v mednarodnih komunikacijah obvezna. Predstavitev se osredinja le na razvrščanje izobrazb po stopenjskih kategorijah z uporabo mednarodnih meril razvrščanja. Izkaže se, da so kategorije razvrščanja v različnih mednarodnih orodjih usklajene oziroma komplementarne, ker so na mednarodni ravni enotno dogovorjeni koncepti, definicije pojmov in merila razvrščanja. Nasprotno pa v Sloveniji ni enotnega dogovora o razvrščanju izobrazb skladno z omenjenimi mednarodnimi merili. Vprašanje dogovora o razvrščanju izobraževanja in izobrazb v Sloveniji je pomembno razvojno vprašanje, povezano ne le s statistiko, temveč z nadaljnjim razvojem izobraževalnega sistema v Sloveniji. Ta je neločljivo vpet v mednarodne tokove, zato je smotrno pri poenotenju rešitev upoštevati mednarodna pravila. V prispevku nakažemo, kako je mogoče razvrščati izobrazbe v skladu z mednarodnimi pravili.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.