Klasična izobrazba«: poskus rekontekstualizacije
Marko Marinčič

Povzetek:  Prispevek skuša »klasični izobrazbi« najti nov kontekst v sodobni razpravi o splošni izobrazbi. Polemično izhaja iz dveh posplošenih predstav o »klasični izobrazbi«: iz njenega inherentnega elitizma in iz njene težnje, da bi si grško-rimski literarni kanon prilastila kot zakladnico nadzgodovinske vzorčne snovi. Avtor se zavzema za uravnotežen pristop pri poučevanju klasične literature, ki bi kombiniral neohumanistični, estetsko naravnani »paradigmatični« klasicizem z metodo historične antropologije, ki poudarja kulturno »tujost« grško-rimskega sveta. Omenjena pristopa je mogoče razumeti kot dva različna estetska koda recepcije, ki še vedno oblikujeta našo izkušnjo klasične antike, pa tudi kot dopolnjujoči se sestavini celovitega hermenevtičnega pristopa, ki bi recepcijo antične kulture razumel kot živo vezivo evropske kulturne preteklosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.