Učni uspeh pri slovenščini in metakognitivno znanje o uporabi učnih strategij
Sonja Pečjak, Tina Pirc in Cirila Peklaj

Povzetek:  V prispevku prikazujemo izsledke raziskave o razlikah med učno zelo uspešnimi in učno manj uspešnimi učenci pri slovenščini, in sicer v njihovem metakognitivnem znanju o učinkovitih in manj učinkovitih učnih strategijah ter v dejanski uporabi različnih strategij pri delu za šolo. Na vzorcu 159 devetošolcev osnovne šole smo ugotovili, da med učno različno uspešnimi učenci obstajajo nekatere pomembne razlike v tem, kako učinkovite se jim zdijo izbrane strategije. Učno manj uspešni učenci so kot učinkovitejše označili manj ustrezne strategije in nasprotno. Pomembne razlike so se pokazale tudi pri uporabi strategij na metakognitivnem in motivacijskem področju ter pri samoučinkovitosti za regulacijo in motivacijo. Učenci z več metakognitivnega znanja so učinkovitejši pri regulaciji učenja, bolj se znajo motivirati za učenje in pri njem tudi daljši čas vztrajajo. Za učence z manj metakognitivnega znanja pa v pomembno večji meri drži, da evalvirajo proces učenja, ko ga končajo. Izsledki kažejo na pomen sistematičnega urjenja strategij pri učencih, pri čemer ima učitelj ključno vlogo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.