Pouk religije v javni šoli: analiza slovenske ureditve v evropskem kontekstu
Aleš Črnič in Anja Pogačnik

Povzetek:  V članku obravnavamo problematiko pouka religije v sodobni javni šoli. Najprej predstavimo najpomembnejše koncepcije pouka religije glede na njegovo orientacijo (konfesionalni/multikonfesionalni/ nekonfesionalni), organizacijo (integrativni/separativni/dimenzionalni) in prevladujoči pristop (učenje religije/učenje o religiji/učenje iz religije). Pri tem opozorimo na problem prikrite konfesionalnosti deklarativno nekonfesionalnih modelov, ki izvira iz nereflektirane prevlade paradigme svetovnih religij. V nadaljevanju strnjeno povzamemo glavne ugotovitve primerjalne analize evropskih praks pouka religije, v osrednjem delu pa kritično analiziramo pouk religije v sodobni Sloveniji. Ugotavljamo, da v izhodišču korektno zasnovan pouk religije v praksi nikoli ni zares zaživel, zato predlagamo strokovna priporočila za njegovo celovito revitalizacijo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.