Socialne, čustvene in medkulturne kompetence učiteljev: napovedna vrednost za zadovoljstvo z delom
Tina Vršnik Perše, Ana Kozina, Maša Vidmar, Manja Veldin, Tina Pivec, Ana Mlekuž in Urška Štremfel

Povzetek:  Namen prispevka je podrobneje preučiti socialne, čustvene in medkulturne kompetence učiteljev ter ugotoviti napovedno vrednost teh kompetenc za zadovoljstvo učiteljev z delom, ki ga opravljajo. V prispevku se osredinjamo na rezultate pilotne raziskave projekta ROKA v ROKI (Kozina idr. 2017), izvedene med učitelji v Sloveniji (N = 97, 89,7 % žensk, starost: M = 44,05 leta, SD = 9,55). Veljavnost notranje strukture vsakega vprašalnika je bila preverjena z eksploratornim strukturnim modeliranjem enačb (ESEM), za preverjanje napovedne vrednosti posameznih spremenljivk pa je bila uporabljena multipla regresijska analiza. Na vzorcu slovenskih učiteljev in učiteljic smo raziskovale odnos med socialnimi in čustvenimi kompetencami po CASEL (2015) (samozavedanje, samouravnavanje, socialno zavedanje, odnosne spretnosti) ter medkulturnimi kompetencami v povezavi z zadovoljstvom učiteljev z njihovim delom. Skupno model z vsemi vključenimi napovedniki čustvenih, socialnih in medkulturnih kompetenc pojasni 34 % variance v zadovoljstvu učiteljev z delom, najmočnejši napovednik pa so odnosne spretnosti. To utemeljuje pomembnost razvijanja navedenih kompetenc skozi celotno pot profesionalnega razvoja učiteljev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.