Učinkovitost šole na Hrvaškem s perspektive staršev: zasnova in veljavnost vprašalnika
Adriana Ažić Bastalić, Branko Rafajac in Nena Rončević

Povzetek:  V prispevku predstavljamo zasnovo in validacijo vprašalnika, s katerim je mogoče ugotavljati, kako starši dojemajo učinkovito šolo. Vprašalnik je bil preizkušen na vzorcu 2245 staršev, katerih otroci so bili vključeni v osnovno ali srednjp šolo na Hrvaškem. Trditve v vprašalniku smo zasnovali na podlagi analize sodobnejše literature in obstoječih raziskav na tem področju. V končni različici vprašalnika smo ohranili vse trditve, ki smo jih vključili že v začetno različico. Veljavnost vprašalnika smo preverili s pomočjo eksploratorne faktorske analize, notranjo veljavnost pa smo potrdili s pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa. Identificirali smo štiri neodvisne faktorje: (i) spodbujanje visokih dosežkov v šoli in podpora učencem, (ii) disciplina in varnost, (iii) zunanja in notranja opremljenost šole ter (iv) vključenost staršev v delovanje šole. Preučevali smo tudi razlike med stališči staršev na posameznih podlestvicah glede na sociodemografske spremenljivke (tj. spol, starost, zaposlitveni status, stopnja izobrazbe, zakonski status in stopnja izobraževanja, v katero so vključeni njihovi otroci). Z rezultati smo lahko potrdili obstoj štirih neodvisnih konstruktov.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.