Napovedniki distribuiranega vodenja v osnovnih šolah na Hrvaškem
Iva Buchberger, Vesna Kovač in Branko Rafajac

Povzetek:  V prispevku obravnavamo značilnosti distribuiranega vodenja na hrvaških osnovnih šolah, zlasti njegove tri osrednje teoretične in praktične razsežnosti: (i) participacijo vseh deležnikov v procesu vodenja šolske institucije, (ii) zaželene socialne vezi med udeleženci v tem procesu ter (iii) vpliv, ki ga imajo različni deležniki na sprejemanje odločitev. Ob tem v prispevku ocenimo tudi doseženo raven treh izbranih skupin napovednikov distribuiranega vodenja, in sicer (i) podporna ravnanja in dejavnosti ravnateljev, (ii) podporne značilnosti deležnikov, vključenih v procese sprejemanja odločitev, in (iii) podporni organizacijski in materialni pogoji. Glede na rezultate raziskave je mogoče skleniti, da je na Hrvaškem število osnovnih šol z manj razvitim distribuiranim vodenjem približno enako številu šol, kjer je moč zaslediti bolj razvito distribuirano vodenje. Potrdili smo tudi statistično značilno pozitivno korelacijo med doseženo ravnijo vseh treh skupin napovednikov ter doseženo ravnijo značilnosti distribuiranega vodenja. Rezultati tako nakazujejo, da bi uvedba določenih sistemskih mehanizmov lahko prispevala k uveljavljanju značilnosti distribuiranega vodenja v osnovnih šolah na Hrvaškem, kar bi lahko bilo v pomoč odločevalcem na vseh ravneh sprejemanja odločitev v hrvaškem vzgojno-izobraževalnem sistemu.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.