Nekatere determinante odnosa dijakov do kulturne raznolikosti v šoli
Marija Buterin Mičić

Povzetek:  Cilj raziskave, ki jo predstavljamo v prispevku, je bil raziskati, kako bi bilo mogoče predvideti odnos dijakov do šolanja otrok in mladih različnih narodnosti na podlagi izbranih socialnih in demografskih značilnosti, šolskih dosežkov, znanja tujih jezikov, medetničnih stikov in odnosa do multikulturne družbe ter šolske integracije oz. asimilacije. Podatki so bili zbrani s pomočjo vprašalnika, ki smo ga posredovali dijakom srednjih šol na Hrvaškem. Na podlagi rezultatov regresijske analize smo dokazali, da odnos dijakov do šolske integracije otrok iz različnih etničnih okolij napovedujejo štiri spremenljivke: poleg spola še odnos do multikulturne družbe, njihov etnični status in medetnični stiki. Ob tem so tri spremenljivke izstopale kot pomembni napovedniki odnosa dijakov do šolske asimilacije: spol, odnos do multikulturne družbe in njihov etnični status. Na podlagi rezultatov raziskave v besedilu razpravljamo o nekaterih implikacijah, ki jih imajo ti v kontekstu prizadevanj za pozitivne medetnične odnose v šolskem okolju, predstavimo pa tudi nekaj priporočil za raziskovanje tega področja v prihodnje.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.