Počitek in spanje v vrtcu z vidika zakonodaje in prakse
Ema Selič in Marcela Batistič Zorec

Povzetek:  V prispevku predstavljamo raziskavo o počitku in spanju v vrtcu, izvedeno v sklopu magistrskega dela. V dveh vrtcih iz Osrednjeslovenske in Savinjske regije smo ugotavljali, kako poteka počitek oz. spanje v vrtcu, ali imajo otroci možnost izbire, ali bodo v vrtcu spali, in organizacijo dejavnosti za otroke, ki ne potrebujejo spanja. Zanimalo nas je tudi, kakšna so zakonska določila na tem področju z vidika varnosti in zdravja otrok ter kako jih razumejo in upoštevajo vzgojitelji, organizatorji prehrane in zdravstveno-higienskega režima, ravnatelji in zdravstveni inšpektor. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja ter kvantitativno in kvalitativno obdelavo podatkov. V obeh preučevanih vrtcih prevladuje praksa, da gredo vsi otroci počivat, po določenem času pa nespeči otroci lahko vstanejo in se gredo igrat. Rezultati kažejo razlike med vrtcema pri poteku počitka oz. spanja ter pri organizaciji dejavnosti za nespeče otroke. Zlasti vprašljiva se nam zdi praksa postavljanja ležalnikov po sistemu glava–noge, ki je značilna za večino oddelkov obeh vrtcev. Iz ravnanj strokovnih delavcev je razvidno, da se ne sprašujejo, ali so na področju počitka in spanja njihova ravnanja v skladu z zakonskimi določili, Kurikulom za vrtce in upoštevanjem pravic otrok.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.