Konativni dejavniki pouka matematike v homogenih in heterogenih skupinah učencev
Darjo Felda, Mara Cotič in  Milena Valenčič Zuljan in Amalija Žakelj

Povzetek:  Vprašanje razporejanja učencev v skupine ter izvajanja diferenciacije in individualizacije se postavlja zato, da bi prepoznali ter z ustrezno organizacijo in didaktičnim pristopom upoštevali individualne razlike med učenci ter da bi pouk pripeljal do kakovostnega znanja vsakega posameznika, kar se tesno navezuje na zagotavljanje učinkovitosti in pravičnosti šolskega sistema ter je v mednarodnem raziskovalnem prostoru deležno pozornosti številnih raziskovalcev. V prispevku predstavljamo mnenjsko raziskavo, s katero smo ugotavljali, kako učenci homogenih in heterogenih skupin ter nivojskih skupin v zadnjem triletju osnovne šole presojajo lastne zmožnosti za učenje matematike in kako ocenjujejo pričakovanja svojega učitelja matematike do njihovih učnih dosežkov. Empirična raziskava je bila izvedena z deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. Vzorec je vključeval 960 učencev 9. razreda iz 22 osnovnih šol. Raziskava je pokazala, da se učenci homogenih skupin statistično pomembno razlikujejo od učencev heterogenih skupin v oceni lastnih zmožnosti za učenje matematike, prav tako se v oceni lastnih zmožnosti statistično pomembno razlikujejo učenci različnih nivojskih skupin, medtem ko pri presojanju pričakovanj svojega učitelja matematike do njihovih učnih dosežkov ni statistično pomembnih razlik ne med učenci različnih nivojskih skupin ne med učenci homogenih in heterogenih skupin.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.