Sistem predšolske vzgoje v Črni gori: stanje in perspektive
Tatjana L. Novović

Povzetek:  Proučili smo aktualni predšolski kontekst v Črni gori. Predšolski sistem smo ovrednotili skozi analizo trenutnih strukturnih in funkcionalnih spremenljivk, pri tem pa prikazali raven odzivnosti pedagoškega okolja na izzive današnjega časa. V Strategiji predšolske vzgoje v Črni gori 2016–2020 (Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori 2016-2020) so bile začrtane smeri razvoja tega področja v prihodnosti – s prizadevanji za večjo vključenost predšolskih otrok, boljšo dostopnost in diverzifikacijo programov. Ključni nosilci kakovostne predšolske prakse so vzgojitelji, od katerih pričakujemo, da bodo refleksivni praktiki, raziskovalci in spodbujevalci funkcionalnih sprememb v institucionalnem in širšem družbenem okolju. Institucionalni predšolski kontekst v Črni gori deluje v duhu nove paradigme »bogatega« oz. zmožnega otroka kot kompetentnega bitja, usidranega v kulturološkem, procesnoimplicitnem okviru okolja, v katerem se izvaja pedagoški proces. Opazne pa so tudi ovire pri zagotavljanju kakovosti programov in enake dostopnosti predšolske vzgoje, kot so preveliki oddelki, pomanjkanje prostora in nezadostna sistemska podpora. Zaradi pomanjkljivih strukturnih in kvalitativnih pogojev v današnjem predšolskem institucionalnem kontekstu v Črni gori otrokom niso zagotovljene enake možnosti za vključitev v ustanove predšolske vzgoje, ob tem pa strukturni kazalniki kakovosti opozarjajo, da niso zagotovljeni pogoji za aktivno udeležbo otrok v procesu vzgoje in izobraževanja. To predvsem velja za otroke iz severne regije, zlasti iz ruralnih okolij, pripadnike romske in egipčanske skupnosti pa tudi otroke s posebnimi potrebami.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.