Analiza stanja na področju predšolske vzgoje v Bosni in Hercegovini z vidika pravičnosti in enakih možnosti za vse otroke
Dženeta Camović in Lejla Hodžić

Povzetek:  V prispevku analiziramo osnovne značilnosti predšolske vzgoje v Bosni in Hercegovini ter ključne spremembe na tem področju v zadnjem desetletju. Pokazati želimo na neenake možnosti vključevanja otrok v ustanove predšolske vzgoje, kar je eden od največjih izzivov organizacije predšolske vzgoje v tej državi. Zato poleg pregleda splošnih kazalnikov dostopnosti predšolskih programov analiziramo tudi dejavnike, ki zmanjšujejo možnosti za vključevanje otrok v ustanove predšolske vzgoje v BiH, zlasti tistih, ki so že sicer izpostavljeni večjim tveganjem. Glede na to, da na udejanjanje pravice do predšolske vzgoje gledamo v luči temeljnih otrokovih pravic, v prispevku poudarjamo nujnost sprejetja strateških ukrepov, ki bi vsem otrokom zagotovili enake pogoje na področju vzgoje in izobraževanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.