Razvoj pedagogike kot akademske discipline v Srbiji – med znanstvenim in strokovnimi potrebami
Dr. Nataša Vujisić Živković and Vera Spasenović

Povzetek:  Od začetka je razvoj pedagogike v Srbiji opredeljevala tesna povezava med teorijo izobraževanja in metodiko učnih predmetov, pa tudi razvoj šolskega sistema in izobraževanje učiteljev. Strokovno področje uporabe znanstvenih spoznanj o izobraževanju je bilo močan dejavnik sprememb v teoretskih konceptih vseh generacij srbskih pedagogov. V prispevku smo sledili razvoju pedagogike kot akademske discipline v Srbiji v kontekstu medsebojne odvisnosti med njenim znanstvenim uveljavljanjem in uporabo v praksi. Pokazalo se je, da uporabljeni pristop ne daje zgolj informacij o povečevanju zahtevnosti pedagoških vlog in poklicev – od klasičnega učiteljskega do nadzornega in razvojno-raziskovalnega poklica pedagogov, temveč omogoča nove vpoglede v bistvene determinante zgodovinskega razvoja znanosti o izobraževanju v Srbiji. Posebna pozornost je bila namenjena tako zgodovinskim kot aktualnim vprašanjem akademskega koncipiranja pedagoškega izobraževanja v razmerju do prevladujočih teoretsko-metodoloških stališč srbskih pedagogov na eni strani ter do zahtev vzgojno-izobraževalne prakse v Srbiji na drugi strani. Tako je bil omogočen vpogled v izvire in možne rešitve sodobnih problemov pedagoške znanosti na univerzah v Srbiji.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.