Razvoj in perspektive študija pedagogike na Hrvaškem
Dr. Štefka Batinić and dr. Igor Radeka

Povzetek:  Študij pedagogike na Hrvaškem je bil zasnovan leta 1928 na zagrebški univerzi. Pred tem se je pedagogika kot disciplina razvijala po modelu in vzoru pedagogike z nemškega govornega območja – najprej kot praktična učiteljska disciplina v okviru šolskega sistema Avstro-Ogrske, potem pa tudi kot teoretična disciplina, utemeljena na Herbartovem pedagoškem sistemu. Prva univerzitetna predavanja iz pedagogike je za bodoče učitelje verouka imel Ivan Koharić leta 1874 na teološki fakulteti, za srednješolske profesorje pa Franjo Marković leta 1876 na filozofski fakulteti univerze v Zagrebu; leta 1896 je bil ustanovljen pedagoški seminar, ki ga je do leta 1923 vodil Ðuro Arnold. V dvajsetih letih 20. stoletja so se profilirali pedagoški teoretiki iz akademske skupnosti (Stjepan Matičević, Stjepan Pataki, Pavao Vuk-Pavlović in Vlado Petz), ki so se ukvarjali s temeljnimi teleološkimi vprašanji pedagogike, predavali na višji pedagoški šoli in v pedagoškem seminarju ter prispevali k emancipaciji pedagogike kot samostojne akademske discipline. V novih političnih in družbenih razmerah po drugi svetovni vojni je leta 1946 vlogo pedagoškega seminarja prevzel pedagoški inštitut, ki je združeval pedagoško in znanstveno funkcijo. Njegov predstojnik je bil do svoje smrti leta 1953 Stjepan Pataki, pred vojno glavni predstavnik kulturne pedagogike, po vojni pa utemeljitelj socialistične pedagogike na Hrvaškem. Nova organizacijska oblika iz leta 1960 – Oddelek za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu ter v njegovi sestavi Zavod za pedagogiko – se je ohranila do danes. Preostali štirje študiji pedagogike na Hrvaškem so se razvili v šestdesetih letih 20. stoletja in v začetku 21. stoletja. Na filozofski fakulteti v Zadru, ustanovljeni leta 1955 kot dislocirani fakulteti tedaj še edine hrvaške univerze v Zagrebu, je prva predavanja iz pedagogike imel Vladimir Janković leta 1958 – najprej v okviru pedagoške katedre, ki je leta 1966 prerasla v oddelek za pedagogiko. Študij pedagogike se je začel leta 1961. Nove univerze, ki so bile v prvi polovici sedemdesetih let 20. stoletja v regionalnih centrih na Reki, v Osijeku in Splitu, je tudi zaznamoval razvoj pedagogike v obeh smereh (kot v Zagrebu in Zadru): najprej kontinuirano pedagoško izobraževanje učiteljev in profesorjev različnih strok, nato vzpostavitev popolnega študija pedagogike – na Reki 1966 (študij industrijske pedagogike) oz. 1978 (obči profil študija pedagogike), v Osijeku 2003 ter v Splitu 2007. Reforma vseh študijskih programov na Hrvaškem, ki se je začela v študijskem letu 2005/2006 z uvajanjem tristopenjskega študija v skladu z bolonjskim procesom, je zajela tudi vseh pet študijev pedagogike. Trenutno se štirje študiji pedagogike (v Zagrebu, Zadru, na Reki in v Osijeku) izvajajo na vseh treh stopnjah do doktorata znanosti, medtem ko se v Splitu študij izvaja na prvih dveh bolonjskih stopnjah.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.