Nastanek, delovanje in perspektive razvoja študijskega programa pedagogika v Črni gori
Dr. Vučina Zorić

Povzetek:  Delo predstavlja rezultate raziskovanja o začetkih, delovanju, dosežkih, problemih, izzivih in perspektivah razvoja študijskega programa Pedagogika v Črni gori. V ta namen so analizirani tudi pojav, status in zastopanost pedagogike (ter temeljnih pedagoških disciplin) kot učnega predmeta, pa tudi drugi pomembni pogoji za konstituiranje študijskega programa Pedagogika na Filozofski fakulteti v Nikšiću, edinem tovrstnem programu v Črni gori. Predstavljeno je njegovo delovanje od ustanovitve v šolskem letu 2004/05 ter delo v skladu z Bolonjsko deklaracijo po modelu študija 3+1+1+3, ki je v svetu edinstven. Pri tem analiziramo vpisno politiko, prehodnost in možnosti zaposlovanja diplomantov pedagogike ter razmere, v katerih se razvija študijski program in izpopolnjuje učno osebje. Ugotavljamo, da obravnava in še posebej zastopanost pedagogike kot znanstvene discipline nista na zadovoljivi ravni na številnih študijskih programih Univerze Črne gore, kar, med drugim, kaže na veliko nerazumevanje njenega pomena, še posebej za izobraževanje bodočih učiteljev. Kljub temu se je v okviru mladega študijskega programa v kratkem času izoblikoval lasten strokovni kader, intenziviralo sodelovanje v regiji in širše, ob tem pa se pedagogika skozi številne in raznovrstne aktivnosti vse bolj vzpostavlja kot potencialno pomemben podpornik in nosilec reform v vzgojno-izobraževalnem sistemu Črne gore.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.