Študij pedagogike v Republiki Makedoniji: razvoj in sodobni izzivi
Dr. Suzana Miovska-Spaseva

Povzetek:  Članek prinaša pregled skoraj stoletnega razvoja študija pedagogike v Makedoniji ter trenutnega položaja, predvsem organizacije in izvajanja programov za temeljno izobraževanje ter strokovni razvoj pedagogov. Zgodovinski vidiki študija so pojasnjeni v okviru razvoja visokošolskega izobraževanja v Makedoniji, pri katerem prepoznamo in opišemo več stopenj. Analiza trenutnega stanja se večinoma osredotoča na visokošolske študijske stopnje, ki jih je prinesla bolonjska reforma. Vsako stopnjo posebej predstavimo skozi njen študijski program, primerjavo s položajem pred prenovo in pobude za izboljšanje kakovosti izobraževanja na posamezni stopnji. Analiza temelji na izvirnih dokumentih fakultet in njihovi interni statistiki, pa tudi na pravnih dokumentih, ki urejajo visokošolsko izobraževanje v Republiki Makedoniji. Na koncu članek poudari še dva izziva za prihodnji razvoj študija pedagogike: spremembe v jeziku pedagogike in izobraževanja, ki odražajo globalizacijske procese in tržnoekonomski pristop k vzgoji in izobraževanju, ter nekatere posledice uvedbe bolonjske prenove, ki kličejo k ponovnemu premisleku in popravkom.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.