Poučevanje besedišča z vidika delovanja mentalnega leksikona s primeri iz španskega jezika
Marjana Šifrar Kalan

Povzetek:   Prispevek predstavi učenje/poučevanje besedišča z vidika delovanja in organiziranosti mentalnega leksikona v maternem in tujem jeziku. Ker se besedišče v mentalnem leksikonu ne skladišči naključno, ampak asociativno, predvsem na podlagi semantično-enciklopedičnih, fonoloških in oblikovnih asociacij, je treba tovrstno urejanje upoštevati pri pouku. V nadaljevanju so zato predstavljene teorije o besednih asociacijah in semantičnih prototipih. Na podlagi raziskave asociacij v španščini kot tujem jeziku med stotimi slovenskimi dijaki in stotimi slovenskimi študenti španščine so podane ugotovitve in domneve glede organiziranosti in delovanja mentalnega leksikona v tujem jeziku. Rezultati raziskave dokazujejo, da več asociacij temelji na pomenu kot na obliki, da so besede med seboj najpogosteje povezane v soodvisnih parih (npr. sol – poper), da pri izkušenejših govorcih pride do sintagmatsko-paradigmatskega premika in višje ravni organiziranosti mentalnega leksikona ter da so semantični prototipi zelo pogosto univerzalni. Univerzalnost semantičnih prototipov tako govori v prid medpredmetnemu povezovanju v pedagoški praksi. Raziskava potrjuje tudi, da mora tujejezikovni pouk redno vključevati poučevanje besed v bogatem pomenskem kontekstu in soodvisnosti do drugih besed ter da je skupinjenje besed na podlagi različnih kriterijev, od pomenskih, oblikovnih in slovničnih do izvirno osebnih, zelo učinkovito za pomnjenje besedišča.  

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.