Sebstvo kot proces učenja
Klaus Prange

Povzetek:  Sebstvo (Selbst) se pojavlja v številnih zvezah, večinoma kot samoumevnost, ki ne vzbuja pomislekov. Avtor v članku pokaže, kako se je semantika sebstva razvijala od 18. stoletja dalje in se širila v različnih disciplinah. Čeprav naj bi bil pomen tega pojma samoumeven, je zanj prej značilna pomenska praznina, ki je na pedagoškem področju povezana s programsko-etičnimi zahtevami. Prispevek tematizira razliko med programom in danostjo, pri čemer postane jasno, da sebstvo ni niti samoumevno dano niti neposredno dostopno. Je rezultat procesa najdenja samega sebe, ki je v temelju nedokončan in neskončen. Ta proces lahko pedagoško dojemamo kot učenje, in sicer kot posredovanje med samoreferenco in zunanjo referenco.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.