Akademske kariere žensk
Sonja Kump

Povzetek:  Prispevek podaja pregled nekaterih razprav o položaju žensk na univerzi in razmerjih moči med spoloma v visokošolskih institucijah. Avtorica najprej predstavi pojma stekleni strop in steklena arhitektura, ki se navezujeta na položaj žensk v akademskem svetu. Nato predstavi ugotovitve tujih in slovenskih raziskav o vplivu in ugledu poklica visokošolskega profesorja ter o akademskih karierah žensk; vsem tem raziskavam je skupna ugotovitev o vztrajni prisotnosti spolne vertikalne segregacije. V nadaljevanju avtorica s statistično analizo akademskega statusa žensk v EU27, v Sloveniji in na Univerzi v Ljubljani podkrepi ugotovitve raziskav o neenakem položaju spolov na univerzah. Čeprav se vertikalna spolna segregacija počasi zmanjšuje, se univerza še vedno kaže kot prostor, kjer se strukturirajo spolno hierarhični odnosi in razmerja moči.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.