Poškodbe otrok pri gibalnih/športnih dejavnostih v vrtcu
Dr. Mateja Videmšek, dr. Jože Štihec, dr. Damir Karpljuk in dr. Maja Meško

Povzetek:  Namen raziskave je bil analizirati poškodbe pri organiziranih in neorganiziranih gibalnih/športnih dejavnostih otrok v vrtcu in ugotoviti, ali so razlike v pogostosti poškodb glede na spol pri predšolskih otrocih. V vzorec anketirancev smo zajeli 178 staršev tri- do šestletnih otrok iz sedmih vrtcev v Sloveniji. Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS; izračunali smo frekvence in izvedli hi-kvadrat test. Izidi so pokazali, da ima kar 60 % otrok v vrtcu le enkrat na teden organizirane gibalne/športne dejavnosti, več kot polovica v igralnici, četrtina celo na hodniku. V zadnjem letu se je poškodovala več kot četrtina otrok v vrtcu, statistično značilno več dečkov kot deklic. Tri četrtine otrok se je poškodovalo med prosto igre, večinoma na zunanjem igrišču. Več kot polovica poškodb, ki se je zgodila med organizirano športno dejavnostjo, se je zgodila v igralnici, dobra tretjina na hodniku, večinoma zaradi nepredvidenih okoliščin. Pri nezgodah so najpogosteje nastale udarnine, največkrat je bila poškodovana glava. ^etrtino poškodovanih otrok so odpeljali na urgenco; večinoma je vzgojiteljica o nezgodi obvestila starše, dala otroku le obkladek, v nekaterih primerih pa je povila boleče mesto ali ga namazala s kremo. Zapisnik o nezgodi je bil narejen le pri dobri tretjini primerov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.