Kakovost vrtca in otrokova navezanost na vzgojiteljico
Dr. Zlatka Cugmas

Povzetek:  Problem raziskave je bil proučiti povezanost med nekaterimi vidiki kakovosti vrtca in kakovostjo otrokove navezanosti na vzgojiteljico. V raziskavi je sodelovalo 33 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (v nadaljnjem besedilu: vzgojiteljice) iz vrtcev iz različnih delov Slovenije, ki so na podlagi Ocenjevalne lestvice otrokove navezanosti na vzgojiteljico (Cugmas 2009) ocenile kakovost navezanosti 166 otrok, starih od 3 do 6 let. Lestvica meri tele vzorce navezanosti: varnost, upiranje, neorganiziranost, izogibanje, odvisnost in zaupanje. Vzgojiteljice so odgovorile tudi na določena vprašanja Vprašalnika za strokovne delavke in delavce (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek (ur.) 2002), ki je namenjen samoevalvaciji vrtcev. Vprašanja so merila strukturno, posredno in procesno raven kakovosti. Z izračuni enosmernih analiz variance so bile izračunane razlike v kakovosti otrokove navezanosti na vzgojiteljico glede na različne odgovore o kakovosti vrtca. Za izračun povezanosti med obravnavanimi spremenljivkami pa je bil uporabljen Pearsonov koeficient korelacije. Izidi so pokazali, da je varna navezanost pozitivno povezana z otrokovimi možnostmi za počitek in umik v zasebnost v vrtcu, zadovoljstvom vzgojiteljic z delom v vrtcu, upoštevanjem otrokovih potreb po prehranjevanju, počitku in spanju v vrtcu; negativno pa je povezana z vključevanjem otrok v dejavnosti čiščenja in pospravljanja v vrtcu bodisi kot kazen ali kot pohvala.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.