Participacija otrok pri načrtovanju dejavnosti v predšolski vzgoji in izobraževanju
Sonja Rutar in Blaž Simčič in Alja Smolčič

Povzetek:  Participacija otrok pri odločanju v zanje pomembnih zadevah je v zadnjih desetletjih postala ena izmed osrednjih tem pedagoških razprav tudi na področju predšolske vzgoje. Čeprav Konvencija o otrokovih pravicah (1989) obvezuje države podpisnice, da zagotovijo otroku možnost svobodnega izražanja mnenj o vseh zadevah v zvezi z njim, je interpretacija otrokovih mnenj že v konvenciji prejudicirana z upoštevanjem otrokove starosti in zrelosti. V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, v kateri smo proučevali povezanost stališč vzgojiteljic do participacije otrok z načini participacije otrok pri načrtovanju dejavnosti v vrtcih ter preverjali vključenost otrok v načrtovanje glede na prvo in drugo starostno obdobje, delovno dobo vzgojiteljic, njihovo usposabljanje ter lastno proučevanje participacije otrok. Rezultati kažejo, da se participacija otrok pri načrtovanju v predšolski vzgoji povezuje s stališči vzgojiteljic do participacije otrok, delovno dobo vzgojiteljic, starostjo otrok in predvsem s samoiniciativnim pridobivanjem znanja na področju participacije otrok v vrtcu.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.