Veljavnost kot kriterij kakovosti (pedagoških) znanstvenih spoznanj
Mojca Lukan

Povzetek:  V besedilu obravnavamo pojmovanje merske karakteristike veljavnosti, ki je eden od temeljnih kriterijev presojanja kakovosti znanstvenih spoznanj. Pri tem privzemamo, da razumevanje kriterija veljavnosti sloni na aksiomih pozitivizma, ki je temelj kvantitativne paradigme raziskovanja. Glede na to predstavimo tudi poskus prenosa takšnega pojmovanja veljavnosti v kvalitativno paradigmo, saj veljavnost, razumljena na način, značilen za kvantitativno metodologijo, zaradi različnih ontoloških, epistemoloških in metodoloških značilnosti teh dveh paradigem ne more pomeniti kriterija, na podlagi katerega bi se presojala kakovost spoznanj kvalitativnega raziskovanja. Ob tem v besedilu predstavimo razumevanje kriterijske, vsebinske in konstruktne veljavnosti, katerih nastajanje sovpada z obdobjem, ko pozitivizem prevladuje v družboslovnih in humanističnih znanostih, nadalje pa predstavimo še pojmovanje notranje in zunanje vrste veljavnosti, ki je fokus naše obravnave.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.