Socialna in emocionalna vključenost ter akademska samopodoba slovenskih učencev z učnimi težavami
Majda Schmidt, Susanne Schwab in Carmen L. A. Zurbriggen

Povzetek:  V zadnjih desetletjih postaja socialno-emocionalni razvoj učencev (tj. socialna vključenost, dobro počutje v šoli in akademska samopodoba) vse pomembnejši. Za oceno zaznavanja vključenosti v šoli pri učencih potrebujemo ekonomične, zanesljive in veljavne instrumente. V okviru pričujoče študije smo v slovenščino prevedli Vprašalnik o percepciji vključenosti (PIQ) in raziskali njegove psihometrične lastnosti. V raziskavi je sodelovalo 214 učencev: 147 učencev s formalno opredelitvijo učenci z učnimi težavami (UT) in 67 učencev z UT, a brez formalne opredelitve. Rezultati konfirmatorne faktorske analize so potrdili tridimenzionalno strukturo vprašalnika PIQ za slovensko različico (PIQ-S-SLO). Ugotovili smo močno mersko invarianco, ki se je pokazala tako pri učencih s formalno opredelitvijo UT kot pri tistih brez formalne opredelitve UT in glede na spol. Notranja konsistentnost je bila sprejemljiva, vendar nekoliko nižja za lestvico akademska samopodoba. Med skupino učencev s formalno opredeljenimi UT in skupino učencev brez formalne opredelitve UT se niso pokazale razlike v socialni vključenosti, emocionalni vključenosti ter akademski samopodobi.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.