Inkuzija in stopnja razvoja državljanskih kompetenc učencev
Ljiljana Jerković in Mile Ilić

Povzetek:  Članek predstavlja empirično raziskavo o povezanosti med inkluzivnostjo šol in državljanskimi kompetencami učencev, ki je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu učencev in učiteljev s področja Banja Luke v Bosni in Hercegovini. Obravnava vpliv inkluzivnosti šol na državljanske kompetence učencev, ki so po opredelitvi EU ključne kompetence vseživljenjskega učenja. Pri zasnovi te raziskave so pomagale predhodne študije, ki so se osredotočale na inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju ter na državljansko vzgojo. V nasprotju s pričakovanji se je dojemanje učencev in učiteljev o ključnih vidikih osnovnošolskega izobraževanja precej razlikovalo. Učenci so poučevanje v razredu, odnos med učenci in učitelji, komunikacijo v šoli, šolsko okolje in šolo na splošno v podpovprečju ocenili kot vključujoče, učitelji pa so jih kot vključujoče ocenili v nadpovprečni meri; oboji so kot najbolj vključujoče ocenili obšolske dejavnosti. Podobno kot v prejšnjih raziskavah so se učenci bolje odrezali pri ocenjevanju poznavanja podatkov in informacij s področja državljanske vzgoje, kot pri obvladovanju državljanskih spretnostih in veščinah. Ugotovljena je bila pomembna korelacija med državljanskimi kompetencami učencev in njihovim dojemanjem inkluzivnosti večine elementov osnovnošolskega izobraževanja. Članek opozarja na možne razloge za takšne rezultate, ki pa jih je treba še dodatno proučiti, in na možnosti za povečanje inkluzivnosti osnovne šole na znanstveni podlagi, kar bi izboljšalo splošno kakovost osnovnošolskega izobraževanja ter učencem pomagalo pridobiti državljanske in druge kompetence za vseživljenjsko učenje.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.