Vloge učitelja mentorja pri zaključnih delih študentov in pogledi študentov na njegovo mentorsko delo
Majda Cencič

Povzetek:  Mentor ima v procesu mentorstva zaključnih del študentov različne vloge, od strokovnjaka do modela študentu. Zanimalo nas je, kakšne so ocene nekaterih vlog v priložnostnem vzorcu študentov 1. letnika magistrskega študija dveh različnih študijskih programov ene pedagoške fakultete v Sloveniji, ki so že imeli izkušnje z mentorjem na dodiplomskem študiju. Opisna statistika je pokazala, da študenti najvišje ocenjujejo mentorja v vlogi strokovnjaka na določenem področju in vlogo mentorja ocenjevalca ter svetovalca. Tudi druge vključene vloge so prejele visoko povprečje ocen, nad srednjo oceno 3 na petstopenjski številčni ocenjevalni lestvici. Razlike med študijskima skupinama v oceni posameznih vlog niso bile statistično pomembne. Z dendrogramom smo dobili tri zanimive skupine združitve vlog, ki smo jih poimenovali: strokovna, pedagoška in podporna. Rezultate smo ilustrirali z zapisi skupine študentov 1. letnika magistrskega študija, ki so napisali nestrukturirano besedilo o svojem mentorju/ svoji mentorici pri zaključnem delu na 1. stopnji študija. Analiza besedil je pokazala, da so študenti mentorje pohvalili, pa tudi kritizirali, napisali pričakovanja do mentorja, nasvete in poudarili osebnostne lastnosti. Na podlagi rezultatov smo poskušali predstaviti dobrega mentorja z vidika študentov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.