Stališča študentov do vprašanj predavateljev v predavalnici
Silva Bratož in Anja Pirih

Povzetek:  Za vzpostavitev spodbudnega učnega okolja, ki omogoča aktivno učenje in participacijo študentov v učnem procesu, je ključen odnos predavatelja s študenti, ta pa se velikokrat gradi prek postavljanja raznovrstnih vprašanj. Kljub temu je raziskav, ki preučujejo predavateljeva vprašanja na visokošolski ravni, presenetljivo malo. V prispevku se zato osredotočamo na vlogo in pomen postavljanja vprašanj v visokošolskem učnem okolju. Zanima nas zlasti, kako študenti zaznavajo vprašanja predavatelja pri predavanjih in vajah, kakšna vprašanja (vrste in pogostnost) po njihovem mnenju in izkušnjah zastavljajo predavatelji, kako se nanje odzivajo študenti in kakšni so razlogi za določene odzive. Raziskava temelji na za ta namen oblikovanem vprašalniku, na katerega je odgovorilo 252 študentov različnih študijskih smeri Univerze na Primorskem. Rezultati raziskave kažejo, da se študenti dobro zavedajo pomena vprašanj v učnem procesu. Izrazili so pozitivna stališča do učnih okolij, v katerih se postavljajo različna vprašanja, in predavateljev, ki pogosto postavljajo vprašanja. Obenem pa so kritični do načina postavljanja vprašanj, zlasti če ta niso umeščena v učni prostor, ki omogoča pozitivno interakcijo med študenti in predavateljem ter spodbuja odzivnost študentov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.