Razvoj in validacija lestvice za merjenje medosebnega stika med visokošolskimi učitelji in študenti
Ana Bardorfer in Tina Kavčič

Povzetek:  Ugotavljamo, da kljub petim že obstoječim pripomočkom za merjenje medosebnega stika v visokem šolstvu nobeden ni ustrezen. Novi pripomoček smo oblikovali na novi opredelitvi medosebnega stika v visokem šolstvu (Bardorfer 2013) v dveh študijah: v prvi študiji smo na podlagi preučitve literature in obstoječih merskih pripomočkov oblikovali lestvico za merjenje tega pojava med učitelji in študenti ter preverili njeno ustreznost na pilotnem vzorcu študentov. Na podlagi rezultatov smo lestvico ustrezno prilagodili in v drugi študiji na drugem, obsežnejšem vzorcu ponovno preverili njeno strukturo in psihometrične značilnosti ter oblikovali končno različico Lestvice medosebnega stika. Ta vsebuje 35 krajših povedi, ki opisujejo subjektivno izkušnjo medosebnega stika pri študentih, nanašajo pa se na eno ali več od treh strukturnih komponent tega pojava. Lestvica ima enofaktorsko strukturo, ki pojasnjuje 40,43 % variance. Rezultati so pokazali zadostno zanesljivost notranje skladnosti ter ustrezno konvergentno in kriterijsko veljavnost. Lestvica je zdaj na voljo visokošolskim učiteljem, ki bi želeli preveriti, kakšen stik jim uspe vzpostaviti s svojimi študenti. To bi jim omogočilo sistematično reflektiranje in evalvacijo lastne pedagoške prakse, kar jim lahko služi kot podpora pri profesionalnem razvoju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.