Učitelji razrednega pouka o pouku zunaj šole
Teja Gosenar in Majda Cencič

Povzetek:  Pouk lahko poteka v šoli ali zunaj nje, npr. na šolskem igrišču, dvorišču, vrtu, kmetiji ali v različnih kulturnih in drugih ustanovah, in sicer kot terenski, raziskovalni, projektni, izkustveni pouk ipd. Pouk zunaj šole ima številne prednosti, saj podpira gibanje, stik z naravo, veččutno učenje, je primeren za različne učne stile ipd. Prav tako vsi učni predmeti vključujejo učne cilje, ki jih je mogoče doseči tudi zunaj šole. Na podlagi vprašalnika za razredne učitelje iz vseh statističnih regij v Sloveniji smo ugotovili, da se zunaj šole še vedno izvajajo predvsem šport in naravoslovni predmeti ter da se učni predmeti, kot so slovenščina, matematika in tuji jezik, glede na mnenja anketiranih učiteljev v glavnem ne izvajajo zunaj šole. Pogostost izvajanja pouka zunaj šole se glede na prvo in drugo vzgojno- izobraževalno obdobje statistično ne razlikuje, obstaja pa statistična razlika glede na lokacijo šole (mesto, primestje, vas). Učitelji vaških in primestnih šol pogosteje izvajajo pouk zunaj šole kot učitelji mestnih šol. Glede na rezultate ankete sklepamo, da učitelji širši okoliš šole (npr. vas, mesto, kulturne in druge ustanove) premalo izkoriščajo za pouk. Ker je pouk zunaj šole, upoštevaje pregledane cilje v učnih načrtih osnovnošolskih predmetov, primeren za vse učne predmete, bi ga verjetno morali bolj promovirati, da bi ga učitelji več uporabljali pri izvajanju pouka vseh učnih predmetov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.