Spletne jezikovne dejavnosti in priložnostno učenje angleščine med slovenskimi študenti
Violeta Jurković

Povzetek:  Priložnostno ali informalno učenje tujega jezika se od formalnega in neformalnega razlikuje po tem, da se odvija ob uporabi tujega jezika v vsakdanjem življenju, za táko učenje pa ni nujno, da je namerno. Svetovni splet ponuja neomejene možnosti za priložnostno učenje tujih jezikov, predvsem angleščine kot prevladujočega jezika svetovnega spleta. Ker v Sloveniji še nimamo raziskav o priložnostnem učenju angleščine kot prevladujočega jezika v spletnem okolju, je cilj pričujoče kvantitativne in kvalitativne raziskave ugotoviti, v kolikšni meri slovenski dodiplomski študentje svetovni splet uporabljajo za sprejemniške in tvorbne jezikovne dejavnosti ter interakcijo in kateri jezik pri tem pogosteje uporabljajo, torej materinščino, angleščino ali druge tuje jezike. Temeljni rezultati kažejo, da je pogostost rabe sprejemniških dejavnosti večja od pogostosti rabe tvorbnih in interakcijskih dejavnosti, da ne moremo trditi, da je angleščina za slovenske študente prevladujoči jezik spletne rabe, ker se predvsem tvorbne in interakcijske dejavnosti odvijajo večinoma v slovenščini, pri sprejemniških pa je izbira jezika najbolj odvisna od dostopnosti in ažurnosti informacij.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.