Medkulturne kompetence učiteljev ter učenje in poučevanje tujih jezikov v slovenskih šolah: ugotovitve raziskave ESLC
Maja Dolinar in Ana Mlekuž

Povzetek:  Namen prispevka je na podlagi podatkov Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah proučiti medkulturne kompetence osnovnošolskih učiteljev tujih jezikov in ugotoviti, kako se te kažejo v znanju angleščine. Podatki razkrivajo, da učitelji pri poučevanju največ časa namenijo govorni komunikaciji in pridobivanju besedišča, sledijo pisna komunikacija, slovnica in izgovarjava, najmanj časa pa namenijo učenju kulture in literature. Podatki še kažejo, da le majhen delež učiteljev tujih jezikov sodeluje v medkulturnih izmenjavah in usposabljanjih v tujini. Posledično učenci ne pridobijo nujno dovolj medkulturnih kompetenc, saj je pristop k poučevanju omejen na slovnico in besedišče. Izvajanje pouka, ki bi bilo osredotočeno na interdisciplinarnost v poučevanju in učenju tujih jezikov, bi učencem omogočilo pridobivanje medkulturne zavesti in spodbudilo razvijanje medkulturne kompetence. Ta kompetenca bi učence opremila z znanjem medkulturnega komuniciranja, s čimer bi se lahko izognili kulturnim nesporazumom, ki bi lahko povzročili komunikacijski šum in vodili k izgubi motivacije učencev, da se tuji jezik učijo tudi na nadaljnjih stopnjah izobraževanja. Pomen takega pristopa postane očiten še zlasti v večkulturni družbi in okolju.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.