Meduniverzitetno povezovanje v izobraževanju prostorskih načrtovalcev
Sanja Gašparović, Alma Zavodnik Lamovšek in Gašper Mrak in Mojca Foški

Povzetek:  V prispevku so predstavljeni rezultati mednarodnega pedagoškega sodelovanja Katedre za urbanizem, prostorsko planiranje in krajinsko arhitekturo Fakultete za arhitekturo Univerze v Zagrebu in Katedre za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Sodelovanje je potekalo ob skupni projektni nalogi v okviru rednih predmetov, vanj pa je bilo vključenih 110 študentov in 11 učiteljev z obeh fakultet. Končni scenariji prostorskega razvoja obravnavanega območja ob Radnički cesti v Zagrebu so bili izdelani s kombinacijo ustaljenih učnih metod obeh fakultet in s posebno organizacijo učnega procesa. Poseben poudarek poučevanja je bil na uporabi makete kot orodja raziskovanja v vseh fazah načrtovanja: od razumevanja prostora in oblikovanja koncepta do vizualizacije končnega predloga prostorske ureditve. Maketa, ki se pogosto uporablja kot orodje za vizualizacijo prostora za različne deležnike, je kot orodje raziskovanja prostora študentom pomenila velik izziv in odprla drugačen pogled na reševanje nalog na ravni mesta. V okviru učnega procesa je bila izvedena tudi mednarodna delavnica z namenom poglobljene razprave, izmenjave izkušenj in znanja ter spoznavanja različnih pristopov in metod učenja obeh fakultet, kar je nedvomno prispevalo k boljšim rezultatom učnega procesa na eni strani in predlaganih prostorskih rešitev za obravnavano območje na drugi strani. Končni rezultati študentov so bili prikazani v skupni publikaciji ter na razstavi v Zagrebu in v Ljubljani.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.