Stališča mlajših odraslih do migracij: primer programa PUM-O
Klara Kožar Rosulnik in Andreja Kermc

Povzetek:  Predstavljamo rezultate raziskave o stališčih mlajših odraslih, vključenih v program neformalnega izobraževanja Projektno učenje mlajših odraslih, do migracij. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako mladi razmišljajo o migracijah ter kdo ali kaj vpliva na njihovo razmišljanje. Želeli smo spoznati, kako dobro poznajo migracije, kakšne so njihove osebne izkušnje tako z migranti kot z migracijami. Zanimalo nas je tudi, kako doživljajo položaj migrantov, ali se med njimi pojavljajo stereotipi, predsodki ter kakšne možnosti vidijo glede izobraževanja migrantov. V analizi podatkov, pridobljenih z različnimi tehnikami zbiranja podatkov (opazovanje z udeležbo, intervjuji in diskusija v fokusni skupini), smo ugotovili, da se udeleženci izbranega programa PUM-O v urbanem okolju s temo migracij precej ukvarjajo in da so kritični do situacije, v kakršni so se v sodobnosti znašli migranti, predvsem begunci, ki bežijo z nemirnega Bližnjega vzhoda. Četudi je bila priseljencem večina naklonjena (v pripovedih so se poistovetili z njimi), so se v pripovedovanju pojavljali stereotipi in dihotomije oziroma delitve na »mi«/»oni«, »sprejemljivo«/»nesprejemljivo«, »naše«/»tuje«. Raziskava je pokazala, da so na stališča mladih do migracij vplivale informacije iz medijev, do katerih so sicer precej kritični. Na podlagi ugotovitev raziskave, predstavljene v prispevku, je v sklepnem delu navedenih nekaj smernic za razvijanje pozitivnejšega odnosa do migracij in migrantov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.