Učitelj ter dvo- in večjezičnost učencev
Dr. Livija Knaflič

Povzetek:  V prispevku so predstavljeni nekateri psihološki vidiki šolanja večjezičnih otrok, s poudarkom na otrocih, ki se šolajo v svojem drugem jeziku. Večjezičnost ob prednostih, ki jih prinaša v vsakdanjem življenju, lahko predstavlja resno oviro za učence, ki učnega jezika ne obvladajo na ustrezni ravni. Pojav ni nov, postaja pa vse bolj prisoten v slovenskih šolah, zato bi učitelji potrebovali ustrezno pripravo – znanje in veščine za delo z večjezičnimi učenci. Dodatno usposabljanje naj bi vsebovalo spoznanja o razvoju večjezičnosti, izvajanju pouka v oddelkih z učenci, ki ne obvladajo učnega jezika, in tudi pridobivanje veščin za medkulturno komunikacijo in sodelovanje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.