Medkulturne kompetence učiteljev: primer poučevanja romskih učencev
Dr. Romana Bešter in dr. Mojca Medvešek

Povzetek:   Avtorici v članku najprej predstavita koncepta medkulturnega učenja in medkulturnih kompetenc, nato pa na podlagi teoretičnega modela razvoja medkulturnih kompetenc, kot ga je oblikovala Darla K. Deardorff (2006, 2009), raziskujeta medkulturne kompetence učiteljev v slovenskih šolah, ki se pri svojem delu srečujejo z romskimi učenci. Pri tem izhajata iz analize reflektivnih dnevnikov 21 učiteljic. Ugotavljata, da večina sodelujočih učiteljic izkazuje pomanjkljivo poznavanje in razumevanje medkulturnih razlik in pogosto ne preseže etnocentričnega odnosa in pogleda na svet. Ob odsotnosti kritičnega premisleka (refleksije) svojih vrednot, pričakovanj, razmišljanj in ravnanj učiteljice pogosto implicitno (in nezavedno) pristajajo na ohranjanje družbenih razmerij neenako(vredno)sti med večinsko in manjšinskimi skupinami. Za ozaveščanje takšnega ravnanja in preseganje statusa quo pa so potrebne širše sistemske spremembe, ki bodo podprle razvijanje medkulturnih kompetenc učiteljev in udejanjanje načela medkulturnosti v izobraževanju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.