Socialistična pedagogika, ujeta v mit o pravičnosti enotne šole in
dr. Zdenko Medveš

Povzetek:   Razprava raziskuje »socialistično pedagogiko« na podlagi razlikovanja pedagogike kot izobraževalne dejavnosti, torej kot šolske politike, ter pedagogike kot paradigmatsko pluralne (akademske) znanosti. V tem prispevku bomo prikazali razmerja med šolsko politiko in pedagoško znanostjo v nekdanji Jugoslaviji ob šolskoreformnih projektih, ki so bili idejno navdihnjeni s temeljnimi vrednotami t. i. socialistične pedagogike oziroma socialistične šole. Prikazujemo, da je bila v povojni Jugoslaviji šolska politika monolitna – stremela je namreč k eni sami šolski vrednoti: k odpravi šolskega dualizma z enotno šolo. Vzpostavljanje enotne šole je potekalo v dveh fazah, v prvi z nastankom enotne osemletne osnovne šole, v drugi pa s podaljšanjem enotnega šolanja še za dve leti v srednje izobraževanje ter z odpravo t. i. dualizma med srednjimi šolami, ki pripravljajo le za študij (gimnazijo), in šolami za delo oziroma poklic (poklicnimi šolami). Šolska reforma v drugi fazi, znana pod geslom usmerjeno izobraževanje, se kaže kot strokovno sporen proces, poln konfliktov, ki se je začel leta 1965 in je doživel svoj popoln polom v začetku devetdesetih. Utemeljujemo hipotezo, da pravi vzroki za propad te reforme niso bili v strokovnih šolskosistemskih rešitvah, ki so bile večinoma ideološki konstrukt vere v pravičnost enotne šole, temveč v spopadu med centralistično in unitaristično naravnano šolsko politiko ter neukrotljivim odporom za ohranitev šolske avtonomije in kulturne identitete posameznih nacionalnih entitet. Predstavljali bomo tudi poglede pedagoške znanosti na reformne tokove, in to z namenom, da pokažemo različnost med šolsko politiko in pedagoško znanostjo ter utemeljimo neustreznost rabe pojma socialistična pedagogika za označevanje šolske politike in pedagoške znanosti v povojni Jugoslaviji. To pa bo mogoče docela utemeljili le s študijem pedagoških znanstvenih paradigem v tem obdobju, kar pripravljamo kot temo za nadaljevanje te razprave.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.