Pedagogika in šolstvo na Hrvaškem od zaključka druge svetovne vojne do konca petdesetih let prejšnjega stoletja
dr. Igor Radeka in dr. Štefka Batinić

Povzetek:  V tem prispevku avtorja analizirava razvoj pedagoške teorije na Hrvaškem v času Federativne ljudske republike Jugoslavije, tj. v obdobju od zaključka druge svetovne vojne do konca 50. let prejšnjega stoletja. Dve desetletji med obema vojnama sta bili zelo plodno obdobje razvoja pedagoške teorije na Hrvaškem. Pedagogika je leta 1928 postala univerzitetni študij, njeni glavni teoretiki, predstavniki duhoslovne oziroma kulturne pedagogike pa so se ukvarjali s ključnimi vprašanji pedagogike – bodisi kot avtonomne znanstvene discipline (Stjepan Matičević in Stjepan Pataki) bodisi kot filozofske discipline (Pavao Vuk - Pavlović). V novih socialističnih družbenih in političnih okoliščinah po drugi svetovni vojni je bil razvoj vede grobo prekinjen. Pedagogika na Hrvaškem je bila prisiljena pozabiti in prekiniti povezanost z lastno pedagoško dediščino. Stjepan Pataki je postal pionir razvoja socialistične pedagogike tako na Hrvaškem kot tudi v celotni Jugoslaviji. Pedagogika je začela v narodnih skupnostih, ki so sestavljale Jugoslavijo, v sklopu vse večje državne unifikacije, ideologizacije in centralizacije izgubljati svoje razvojne značilnosti. Na tej poti se je začel razvijati amalgam jugoslovanske socialistične pedagogike. Vzporedno so se intenzivno obnavljale porušene in gradile nove šolske stavbe, izobraževalo se je učiteljski kader, odpiralo se je nove šole ter nasploh vzpostavljalo razmere za dosledno izvedbo predpisov o obiskovanju šole vseh šolskih obveznikov, prav tako pa se je potrebam nove družbene ureditve prilagajal tudi šolski sistem. Skoraj stoletje stara formalna struktura šolskega sistema je doživljala temeljite spremembe, do katerih je praviloma prihajalo na podlagi političnih odločitev vladajoče komunistične partije. Z učnimi predmeti in različnimi oblikami zunajšolskega delovanja se je izvajala zaželena družbeno-moralna vzgoja v duhu vladajoče ideologije.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.