Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskih šolah s pomočjo samoevalvacijskih raziskav
Vesna Podgornik

Povzetek:  Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju slovenskega šolstva formalnopravno ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ravnatelju nalaga dolžnost ugotavljati in zagotavljati kakovost, in sicer s pomočjo samoevalvacije in priprave letnega poročila o samoevalvaciji. S tem postaja samoevalvacija pomemben element v ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vzgoji in izobraževanju. V prispevku smo v okviru empirične raziskave, ki je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu učiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev, preučevali njihova stališča o izvajanju samoevalvacijskih raziskav v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Ugotovili smo, da večina anketirancev meni, da je izvajanje samoevalvacije za poklic, ki ga opravljajo, pomembno ali zelo pomembno. Ker je proces samoevalvacije kot postopek ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v Sloveniji podprt tudi z različnimi projekti za kakovost, smo želeli ugotoviti, katere od teh projektov anketirani pedagoški delavci poznajo in uporabljajo na institucijah, kjer so zaposleni. Med pedagoškimi delavci osnovnih šol je najbolj poznan in najpogosteje uporabljan projekt Mreže učečih se šol. V srednjih šolah je najbolj razširjena uporaba projektov Mreže učečih se šol in Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Multipla regresijska analiza pa je pokazala, da so mnenje pedagoških delavcev o nujnosti stalnega profesionalnega razvoja, njihovo zanimanje za raziskovalno delo in znanje s področja izvajanja samoevalvacije ter spodbujanje učiteljev k izvajanju samoevalvacije s strani vodstva šole pomembni prediktorji razlik v mnenju pedagoških delavcev o pomembnosti izvajanja samoevalvacije za poklic, ki ga opravljajo.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.