Primerjalna analiza zunanjega preverjanja znanja iz matematike ob koncu devetletke v Sloveniji med obdobjema 2002–2005 in 2006–2010
Zlatan Magajna in Amalija Žakelj

Povzetek:  V prispevku primerjamo dve obdobji zunanjega preverjanja znanja iz matematike ob koncu devetletne osnovne šole, in sicer nacionalne preizkuse znanja v obdobju 2002–2005 in nacionalno preverjanje znanja v obdobju 2006–2010. V prvem obdobju je izid na zunanjem preverjanju vplival na šolsko oceno učencev in na njihovo všolanje v srednjo šolo, v drugem obdobju pa so zunanja preverjanja namenjena predvsem pridobivanju dodatnih informacij o matematičnem znanju le-teh. Povprečni dosežki na zunanjih preverjanjih iz matematike so v drugem obdobju bistveno nižji kot v prvem. Analiza je pokazala, da se v obdobju 2002–2010 glede na številne obravnavane parametre struktura matematičnega znanja učencev ni spremenila in da so preizkusi v drugem obdobju zahtevnejši kot v prvem v smislu, da so v njih glede na obravnavane parametre pogosteje zastopane naloge zahtevnejših kategorij. V prispevku ugotavljamo, da nižji dosežki učencev niso posledica upada matematičnega znanja le-teh, temveč so posledica drugih vzrokov – eden od njih je večja zahtevnost preizkusov v drugem obdobju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.