Zdrave šole na Gorenjskem – perspektiva vodij šolskih timov
Tanja Torkar in Brigita Skela Savič

Povzetek:  V gorenjski regiji je petnajst šol različno dolgo vključenih v Slovensko mrežo Zdravih šol, ki deluje v okviru Evropske mreže Zdravih šol. Regijsko koordinacijo od leta 2007 naprej izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Z raziskavo smo želeli ugotoviti mnenja vodij šolskih timov Zdravih šol o delovanju in koordinaciji projekta na Gorenjskem ter zbrati predloge za spremembe. Izvedena je bila kvalitativna raziskava, v kateri je sodelovalo 14 od 15 vodij šolskih timov na Gorenjskem. Uporabili smo metodo pisnega anketiranja, podatke smo analizirali z uporabo analize besedila. Rezultati kažejo, da imajo vodje šolskih timov o Zdravi šoli pozitivno mnenje, saj jim je vključitev v mrežo Zdravih šol prinesla številne pozitivne učinke na področju zdravja in zdravega načina življenja šolarjev kot tudi v načinu in organizaciji dela na šoli ter povezovanju s širšo skupnostjo. Regijsko koordinacijo ocenjujejo pozitivno, poudarjajo boljšo dostopnost, strokovna srečanja in dobro sodelovanje v regiji. Probleme delovanja Zdravih šol vidijo predvsem v nekaterih pomanjkljivostih izvajanja programa na šoli, motivaciji sodelavcev ter finančnih sredstvih. V povezavi s tem poudarjajo predloge za spremembe, tako na ravni šolske skupnosti kot na regijski in nacionalni ravni . V okviru regijske koordinacije Zdravih šol pričakujejo okrepitev na področju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.