Pismenost in dvojezičnost
Livija Knaflič

Povzetek:  Pismenost in jezik sta temeljni orodji za učenje in pridobivanje znanja. Vsak otrok se ne opismenjuje v maternem jeziku. Ocenjuje se, da je med šolskimi otroki po svetu več kot polovica dvojezičnih otrok; opažamo, da je dvojezičnost vedno pogostejši pojav tudi v slovenski šoli. V prispevku so predstavljene razsežnosti pismenosti in dvojezičnosti ter povezanost obeh v procesu šolanja. Med dvojezičnimi otroki pri nas prevladujejo otroci narodnostnih skupnosti (madžarski, italijanski) ter romski otroci in otroci priseljencev. Le-ti predstavljajo občutljivo skupino, ki je rizična za šolski neuspeh. Otroci priseljencev se večinoma s slovenskim (učnim) jezikom srečajo ob vstopu v šolo. Takrat so postavljeni pred dve nalogi: obvladovanje učne snovi v jeziku, ki ga še ne poznajo, in usvajanje učnega jezika. Družinsko okolje zaradi preobremenjenosti z zagotavljanjem življenjskih razmer, prilagajanjem na novo okolje, pa tudi zaradi nepoznavanja šolskega sistema največkrat ni zmožno pomagati pri šolanju svojih otrok. Izkušnje kažejo, da je pomoč otrokom priseljencev najbolj učinkovita, če pri njej sodelujejo otrok, družina in šola. Za učinkovito delo z otroki priseljencev in organizacijo pouka, ki bi omilila težave, s katerimi se otroci priseljencev srečujejo, bi učitelji in vse drugo osebje potrebovalo ustrezno usposabljanje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.