Vpletenost staršev v otrokovo šolanje
Zlatka Cugmas, Nataša Kepe-Globevnik in Jovita Pogorevc Merčnik in Tina Štemberger

Povzetek:  Vpletenost staršev je definirana kot stopnja, na kateri se starši posvetijo starševski vlogi in pospešujejo otrokov optimalni razvoj (Maccoby in Martin v Grolnick in Slowiaczek 1994). Grolnick in Slowiaczek (prav tam) delita starševsko vpletenost na splošno in na izobraževalnem področju. Na izobraževalnem področju razlikujeta vedenjsko, osebno in spoznavno oz. intelektualno vpletenost. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 121 učencev zadnjega razreda osnovne šole oz. dijakov prvega letnika srednje šole, smo z Vprašalnikom vpletenosti staršev v šolanje otrok za učence in dijake (VSI-O) in Vprašalnikom vpletenosti staršev v šolanje njihovih otrok za starše (VSI-S) preučile, ali so otrokov spol, stopnja šolanja (tj. osnovna oz. srednja), vrsta srednje šole in izobrazba staršev povezani z vrsto in stopnjo vpletenosti staršev v šolanje njihovih otrok, ter ugotavljale povezanost med vrsto in stopnjo vpletenosti staršev v šolanje njihovih otrok in otrokovimi šolskimi ocenami v preteklem šolskem letu in pričakovano končno stopnjo izobrazbe. Analize podatkov so temeljile na deskriptivni statistiki, izračunih hi-kvadrat testov in enosmernih analiz varianc. Rezultati so pokazali, da so starši bolj dejavno vpleteni v šolanje svojih hčerk kot sinov ter osnovnošolcev kot srednješolcev; da so bolj izobraženi starši bolj vpleteni v šolanje svojih otrok kot manj izobraženi starši in da je stopnja vpletenosti staršev v šolanje njihovih otrok pomembno povezana z otrokovim šolskim uspehom in izobrazbenimi aspiracijami.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.