Nekaj preliminarnih korakov k bolj celostni konceptualizaciji starševske avtoritete
Metka Kuhar

Povzetek:  Prispevek izpostavlja pomanjkanje eksplicitnih in celostnih teoretičnih in empiričnih konceptualizacij ter dosledne uporabe koncepta avtoritete v literaturi s področja razvojne psihologije, ki obravnava vzgojne prakse staršev. Ponazarja, kako so nekateri obstoječi razvojnopsihološki koncepti, ki tematizirajo vzgojne prakse staršev, povezani s konceptom avtoritete. Naslanjajoč se na avtorje, ki se ukvarjajo z vprašanjem avtoritete z vidika pedagogike, članek predlaga nekaj korakov k eksplicitni (teoretični) obravnavi tega koncepta kot relacijskega, dinamičnega in sovzpostavljenega kot skupni produkt družinskih odnosov. Kot ključni vidiki procesa manifestacije starševske avtoritete so predstavljeni: razvoj, uveljavljanje, implementacija in legitimacija vzgojnih pravil staršev. Premik od avtomatske (četudi samo povnanjene) podredljivosti avtoriteti staršev oz. pedagoških delavcev (ali težnje k taki podredljivosti otrok) k refleksivni, odgovorni, dialoški (in kot taki ranljivi) avtoriteti se zdi pomemben korak k demokratizaciji odnosov tako v zasebnem kot formalnem življenju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.