Poučevanje kot diskurz vednosti in utemeljeno verovanje v znanje
Janez Krek in Tatjana Hodnik

Povzetek:  Konceptualno izhodišče teoretske razprave je pojem vednosti, ki je od starogrške filozofije naprej eden od temeljev razumevanja znanja, znanosti in tudi sodobnega koncepta šole. Če učitelj vzgaja in izobražuje tako, da v poučevanju povezuje štiri konstitutivne elemente diskurza vednosti, to je verovanje, nevednost, resnico in argument, znanje posreduje v obliki vednosti in obenem učence postavlja v razmerje, ki pri njih podpira utemeljeno verovanje v znanje. Diskurz vednosti je v nadaljevanju kriterij za obravnavo dihotomij in drugih fenomenov v slovenskem šolskem prostoru, ki učinkujejo tako, da šola postaja institucija, ki spodnaša ta temeljni koncept vednosti skupaj z odnosom do znanja. V razpravi analiziramo in s primeri iz poučevanja in učenja matematike pokažemo, kako pri prenosu znanja v pedagoškem procesu lahko prihaja do razpada diskurza vednosti skupaj z neželenimi posledicami. Ugotavljamo, da nadaljnje vztrajanje na dihotomiji  tradicionalno – sodobno  podpira ostajanje v preteklosti, je irelevantna tema z vidika prizadevanj za kakovost in zakriva realne probleme pouka v sodobnosti. Ob splošnem izhodišču, da so oblike in metode dela brez izjeme transmisija znanja, pri obravnavi konstruktivizma argumentiramo, da v šolskem kontekstu brez učiteljevega posredovanja učenec ne more konstruirati znanja, hkrati pa učiteljeva vloga posrednika konstruiranja znanja ni v nasprotju s teorijo konstruktivizma. V obravnavi pojmovanj  nove vloge učitelja , ki umika učitelja kot posrednika znanja, dokazujemo, da iz teorije konstruktivizma sledi ravno obrnjeno, namreč poudarjena poučevala vloga učitelja. V obravnavi izbranih učnih metod kritično osvetlimo določena pojmovanja razlage in razgovora ter predlagamo, da bi razlago in razgovor morali pojmovati kot enotno učno metodo in kot nujno hrbtno stran metode utrjevanja. V sklepu predlagamo spremembo samega simbolnega okvira, ki usmerja učiteljevo poučevalno vlogo pri prenosu znanja.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.