Motivacija, učne strategije in zadovoljstvo online študentov: primerjava bolj in manj uspešnih študentov
Marko Divjak in Valentina Prevolnik Rupel

Povzetek:  Prispevek analizira razlike med bolj in manj uspešnimi študenti v njihovi učni motivaciji, učnih strategijah in zadovoljstvu z online izobraževanjem. Empirična raziskava je bila opravljena med online študenti DOBA Fakultete; v vzorec je bilo vključenih 365 študentov. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz petih segmentov: motivacijskih lestvic, lestvic učnih strategij, zadovoljstva z online izvedbo študijskih programov, učne uspešnosti in demografskih spremenljivk. Podatki so bili zbrani v juniju in juliju 2019 s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Na podlagi treh postavk samo-poročane učne uspešnosti smo udeležence razvrstili v skupini bolj in manj uspešnih študentov. Rezultati so pokazali, da so bolj uspešni študenti dosegli pomembno višje rezultate na vseh motivacijskih lestvicah. Prav tako so dosegli pomembno višje rezultate pri rabi nekaterih učnih strategij, npr. pri elaboraciji, metakogniciji ter pri upravljanju časa in prostora za učenje. Po drugi strani se je izkazalo, da se bolj in manj uspešni študenti med seboj ne razlikujejo v zadovoljstvu z online izvedbo študijskih programov. Na koncu avtorja diskutirata o omejitvah raziskave ter o implikacijah ključnih ugotovitev raziskave za nadaljnje izboljšave načrtovanja in izvajanja online izobraževanja.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.