Učinek izobrazbe na poznavanje znanstvenih dejstev o cepljenju in na namero za cepljenje proti covidu-19 v Sloveniji: ali zaupanje v zdravstveni sistem moderira učinke?
Monika Lamot, Marija Javornik Krečič in Andrej Kirbiš

Povzetek:  Čeprav je raven formalne izobrazbe pomemben dejavnik sprejemanja znanstvenih spoznanj in zaupanja v znanost, raziskave kažejo, da tudi bolj izobraženi posamezniki niso »imuni« za protiznanstvena stališča. Izobrazba se denimo v nekaterih raziskavah ni izkazala kot statistično značilen dejavnik poznavanja znanstvenih dejstev o cepljenju, izobrazba prav tako ni enoznačno povezana z namero za cepljenje proti nalezljivim boleznim. Iz dosedanjih raziskav je znano, da je zaupanje v zdravstveni sistem prav tako dejavnik, ki vpliva na stališča in vedenja, povezana z zdravjem, nejasno pa ostaja, ali to zaupanje moderira učinek izobrazbe na znanje o cepljenju in stališča do njega. V raziskavi nas je zanimalo, ali v Sloveniji bolj izobraženi posamezniki izkazujejo boljše znanje o cepljenju, ali je izobrazba povezana z namero za cepljenje proti covidu-19 in ali stopnja zaupanja v zdravstveni sistem moderira omenjena odnosa. Analizirali smo podatke, pridobljene s pomočjo spletne ankete, in sicer v novembru 2019 (Študija 1; n = 661) in marcu 2020 (Študija 2; n = 851). Multivariatna analiza je pokazala, da v primerjavi z najvišje izobraženimi udeleženci udeleženci z višješolsko izobrazbo do 1. bolonjske stopnje izkazujejo slabše znanje o cepljenju. Ta izobrazbena skupina je poleg tistih, ki imajo do srednješolsko izobrazbo, prav tako v najmanjši meri izkazala namero za cepljenje proti covidu-19. Nadalje smo ugotovili, da zaupanje v zdravstveni sistem moderira učinke izobrazbe na znanje o cepljenju in nameri za cepljenje proti covidu-19. V skupini z manjšim zaupanjem v zdravstveni sistem se verjetnost boljšega poznavanja cepljenja in namere za cepljenje proti covidu-19 poveča med udeleženci z zaključeno 2. bolonjsko stopnjo ali višjo izobrazbo v primerjavi z nižje izobraženimi udeleženci. V skupini z večjim zaupanjem v zdravstvo izobrazba nima učinka na poznavanje cepljenja, ima pa učinek na namero za cepljenje, in sicer skupini s srednješolsko izobrazbo in zaključeno visokošolsko izobrazbo do 1. bolonjske stopnje izkazujeta manjšo verjetnost cepljenja kot najvišje izobražena skupina. V sklepnem delu prispevka razpravljamo o implikacijah naših rezultatov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.