Izzivi vodenja šole v času izrednih razmer
Jana Kalin, Klara Skubic Ermenc in Jasna Mažgon

Povzetek:  V članku so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila izvedena med ravnatelji v osnovnih in srednjih šolah v času razglasitve zaprtja šol in prenosa izobraževanja na daljavo spomladi 2020. Namen raziskave je bil spoznati strategije soočanja ravnateljev z epidemijo v prvih dveh in po prvih petih tednih epidemije, ključne probleme, s katerimi so se soočali, in prepoznati dobre prakse odzivanja na nastalo situacijo. Zanimale so nas tudi razlike med ravnatelji glede na tip šole. Raziskavo smo izvedli s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, ki je vseboval 12 vprašanj zaprtega tipa, eno Likertovo lestvico in dve odprti vprašanji. Ugotavljamo, da je bil odziv šol v večini primerov takojšen, zaradi odsotnosti enotne politike pa zelo raznolik, z veliko mero improvizacije in opiranja na lastne vire znanja. Situacija je med zaposlenimi spodbudila sodelovanje in okrepila njihov profesionalni razvoj.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.