Značilnosti družine in izobrazbene aspiracije osnovnošolcev
Brane Mikanović, Vesna Trifunović in Gordana Budimir Ninković

Povzetek:  V članku obravnavamo povezanost med značilnostmi družine (materialni status družine, izobrazba staršev) in načrtovanjem nadaljnje izobraževalne poti otrok, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje. Zanima nas torej stopnja povezanosti med posameznimi značilnostmi družin ter izobrazbenimi aspiracijami otrok, zlasti z njihovimi aspiracijami po doseganju najvišje, tj. terciarne stopnje izobrazbe. Naša izhodiščna predpostavka je, da ima družina pomembno vlogo pri izbiri prihodnje izobraževalne poti osnovnošolcev. Uporabili smo deskriptivno in analitično metodo ter z anketnim vprašalnikom zbrali podatke, ki smo jih statistično ustrezno obdelali. V raziskavi je sodelovalo 198 učencev zaključnega razreda osnovne šole v občini Jagodina v osrednji Srbiji. Raziskava je bila opravljena leta 2017, z vprašalnikom pa smo pridobili podatke o (a) socialnem statusu otrokove družine, (b) njegovih pogledih na nadaljnje izobraževanje in (c) njegovih prepričanjih o tem, kakšna so pričakovanja njegovih staršev glede njegove nadaljnje izobraževalne poti. Uporabili smo χ2 preizkus za preverjanje hipotez neodvisnosti. Rezultati kažejo, da (a) večina osnovnošolcev izkazuje aspiracije po visokošolski stopnji izobrazbe in (b) da ni mogoče dokazati povezanost teh aspiracij z materialnim statusom družine.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.