Oblikovanje integriranega sistema programov podpore za otroke in njihove družine: primer dveh lokalnih okolij
Jerneja Jager in Mateja Režek

Povzetek:  Predstavljamo pilotno vzpostavljanje integriranega sistema programov podpore za otroke in njihove družine v dveh slovenskih občinah. Namen pilotnega projekta je bil med seboj povezati programe podpore strokovnih področij, ki pokrivajo različne sfere otrokovega življenja (vzgoja in izobraževanje, zdravje, socialno varstvo, kultura ipd.) v različnih obdobjih (predšolsko, osnovnošolsko), pri čemer smo bili osredotočeni na mehak prehod romskih otrok med različnimi učnimi okolji (med domom in vrtcem ter vrtcem in osnovno šolo). V okviru študije primera smo raziskovali mnenja članov dveh lokalnih akcijskih timov (LAT) o vzpostavljanju integriranega sistema programov podpore v njihovih okoljih. Uporabili smo kombinirani način kvantitativnega in kvalitativnega pedagoškega raziskovanja (Lobe 2006), celovitejši vpogled v proučevani problem pa smo zagotovili s triangulacijo med metodami (Vogrinc 2008). Potrdili smo, da je za uspešno vzpostavitev integriranega sistema programov podpore za otroke in njihove družine nujna skladna politika na institucionalni in medinstitucionalni ravni (Gordon idr. 2016). Potrdili smo tudi pomen ustrezne izvedbe konkretnih dejavnosti v lokalnem okolju, k čemur pripomorejo skupno načrtovanje, izvajanje in evalvacija dejavnosti, opredelitev pristojnosti in odgovornosti članov LAT, vključenost vseh relevantnih struktur in deležnikov ter zagotavljanje pogojev za vzdržnost projektnih dejavnosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.