Humanost in pouk književnosti v sodobnem konceptu gimnazije
Adrijana Špacapan

Povzetek:  Etični obrat v literarni vedi je podlaga vprašanju, kako je spodbujanje mladostnikovega etičnega premisleka in odprtosti drugemu prek literature pri pouku književnosti v gimnaziji formalno podprto in uresničljivo. Avtorica raziskuje, kako slovenska šolska zakonodaja in kurikularni dokumenti sledijo konceptom o humanem izobražencu in državljanu sveta (Nussbaum) ter o dobri šoli, zavezani presoji vrednot, iskanju smisla in modrosti (Abbs, Biesta). Drugi člen veljavnega Zakona o gimnazijah in Učni načrt za slovenščino v gimnaziji ideje ne vključujeta. Zadnji sicer daje podlago za njeno vpeljavo, je pa v sedanjem konceptu gimnazije to težje uresničljiv cilj. V nasprotju s tem pa idejo podpira temeljni zakonski dokument (ZOFVI), kar postavlja učitelja oziroma učiteljico v navzkrižni položaj med osebno strokovno držo in dvojnostjo zakonskih predpisov ter za pouk zavezujočih dokumentov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.